Blogs Detail

DHL Express กับความช่วยเหลือด้านศุลกากรสหรัฐอเมริกา

DHL Express กับความช่วยเหลือด้านศุลกากรสหรัฐอเมริกา
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2018 - 03:26:36

การนำเข้าสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มีกฎข้อบังคับว่าผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องมีใบประกอบอนุญาตใดเป็นพิเศษ หากไม่ใช่หน่วยงานที่รัฐฯ ระบุว่าต้องมี  แต่อาจต้องมีการเสียภาษีนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคลหรือใช้เชิงพาณิชย์ก็ตาม

วิธีการประเมินภาษีนำเข้า

โดยทั่วไปแล้วจะใช้อัตราร้อยละของมูลค่าที่ต้องเสียภาษีในสินค้านั้นๆ หรือมีสินค้าบางชนิดที่อาจจะถูกประเมินภาษีในอัตราที่มีการกำหนดเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น ต่อชิ้น ต่อลิตร หรือต่อกิโลกรัม แต่สินค้าบางรายการก็สามารถนำเข้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร 

Tips & Tricks

สินค้าส่วนใหญ่ที่มีมูลค่าต่ำกว่า $800.00 สามารถยื่นสำแดงและผ่านเข้าสู่หน่วยงานศุลกากรและป้องกันพรมแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection – CBP) โดยไม่ต้องเสียภาษีอากรหรือยื่นเอกสารเพิ่ม 

แต่ถ้ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้ามานั้นสูงกว่า $800.00 หรือเป็นสินค้าที่ต้องดำเนินพิธีการศุลกากรอย่างเป็นทางการ ผู้ให้บริการลอจิสติกส์จะแจ้งให้ทราบเพื่อเตรียมเอกสารที่จำเป็นและสินค้าจะถูกกักไว้จนกว่ามีการดำเนินพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง

การแจ้งนำเข้า

เมื่อสินค้าเดินทางมาถึงสหรัฐฯ ไม่ใช่หน้าที่ของศุลกากรสหรัฐที่จะต้องแจ้งแก่ผู้นำเข้าให้ทราบว่าสินค้ามาถึงแล้ว แต่เป็นหน้าที่ของผู้นำเข้าที่จะต้องทราบและยื่นแจ้งต่อศุลกากรสหรัฐฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สินค้าเดินทางเข้ามาถึงท่านำเข้า ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแจ้งภายใน 15 วัน สินค้าดังกล่าวจะถูกนำเข้าไปเก็บในโกดัง โดยที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าเก็บสินค้า ทางผู้นำเข้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และหากยังไม่มีผู้ใดยื่นแจ้งภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สินค้าเดินทางมาถึงท่านำเข้า ศุลกากรสหรัฐฯ จะนำออกขายทอดตลาด

อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะถอดใจกับความยุ่งยากในเรื่องภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ แต่อย่าเพิ่งถอดใจครับ...เพราะ DHL เข้าใจว่าการดำเนินการด้านศุลกากรเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากสำหรับผู้ประกอบการหลายคน โดยเฉพาะหน้าใหม่

ซึ่งหน้าที่ตรงนี้ DHL ขออาสาดำเนินหน้าที่ดังกล่าวให้แทน เพื่อให้คุณใช้เวลาโฟกัสกับการขยายธุรกิจได้เต็มที่ เพราะเราคิดเสมอว่า เราเป็นตัวแทนออกของของลูกค้าทุกคน และเป็นตัวแทนออกของที่ใหญ่ที่สุดในโลก

-----------------------------------------------------

-ศุลกากรและการนำเข้าสินค้ามาในสหรัฐฯ  https://goo.gl/L1EyKR 

-เอกสารกฎระเบียบการนำเข้าของศุลกากรสหรัฐฯ https://goo.gl/jCWur7 

-ศุลกากร: บทบาทของดีเอชแอล https://goo.gl/sBBkc5

 Blogs & E-Books

Boost your customer experience with On Demand Delivery
HOT NEWS
Boost your customer experience with On Demand Delivery
Read more
อัพเดทล่าสุด : 21/05/2021 - 15:01:11
How to sell to the US from Thailand
How to sell to the US from Thailand
Guidance on imports of injectable cosmetics including derma fillers and Botox into the United States
Guidance on imports of injectable cosmetics including derma fillers and Botox into the United States
Tags Box